X
MENU
Scroll

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

voor de Erlebnisberg Kappe Winterberg

1. inleiding

Met de volgende informatie willen wij u als "betrokkene" een overzicht geven van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het is over het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen uw toestemming verkrijgen.

Erlebnisberg Kappe De verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op " Winterberg". Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben we talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks kunnen gegevensoverdrachten via internet over het algemeen veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon of per post.

Ook u kunt eenvoudige en gemakkelijk uit te voeren maatregelen nemen om uzelf te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens door derden. Daarom willen we je hier een aantal tips geven over hoe je veilig met je gegevens om kunt gaan:

 • Bescherm je account (login, gebruikers- of klantenaccount) en je IT-systeem (computer, laptop, tablet of mobiel apparaat) met veilige wachtwoorden.
 • Alleen jij mag toegang hebben tot de wachtwoorden.
 • Zorg ervoor dat je je wachtwoorden maar voor één account gebruikt (login, gebruikers- of klantenaccount).
 • Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor verschillende websites, applicaties of online diensten.
 • Het volgende geldt in het bijzonder wanneer u gebruik maakt van openbaar toegankelijke IT-systemen of IT-systemen die met anderen worden gedeeld: u moet altijd uitloggen nadat u bent ingelogd op een website, toepassing of online service.

Wachtwoorden moeten uit minstens 12 tekens bestaan en zo gekozen worden dat ze niet gemakkelijk te raden zijn. Daarom mogen ze geen alledaagse woorden, je eigen naam of de namen van familieleden bevatten, maar moeten ze hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens bevatten.

2. verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR is :

Erlebnisberg Kappe Winterberg

Am Waltenberg 89, 59955 Winterberg, Duitsland

Telefoon: 02981 / 92 96 43 3
Fax: 02981 / 92 96 43 4

E-mail: info@erlebnisbergkappe.de

Vertegenwoordiger van de verantwoordelijke persoon: De heer Nico Brinkmann

3. functionaris voor gegevensbescherming

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken

Julia Borgmann

Telefoon: 02985 / 99 99 69 0
Fax: 02985 / 99 99 69 3

E-mail: j.borgmann@great-oak.de

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

4. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lid 1 lit. a) GDPR (in combinatie met. § Sectie 25 (1) TDDG (voorheen TTDSG) dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b) GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.

Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. c) GDPR.

In zeldzame gevallen kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking is dan gebaseerd op art. 6 lid 1 letter d) GDPR.

Uiteindelijk kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Wij mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kon worden verondersteld als u een klant van ons bedrijf bent (overweging 47 zin 2 GDPR).

5. technologie

5.1 SSL/TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen en de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen, aanmeldingsgegevens of contactaanvragen die u naar ons als exploitant stuurt, te beschermen. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser "https://" bevat in plaats van "http://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

We gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

5.2 Hosting door dogado GmbH

Wij hosten onze website bij dogado GmbH, Antonio-Segni-Straße 11 D-44263 Dortmund (hierna dogado genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens (bijv. IP-adressen in logbestanden) verwerkt op de servers van dogado.

Het gebruik van dogado is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij de meest betrouwbare presentatie, voorziening en beveiliging van onze website.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met dogado in overeenstemming met Art. 28 GDPR. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat dogado de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Meer informatie over het privacybeleid van dogado vindt u op: https://www.dogado.de/legal/datenschutz

6. koekjes

6.1 Borlabs Cookie (hulpprogramma voor toestemmingsbeheer)

Wij gebruiken de WordPress cookie plugin "Borlabs Cookie" van Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland. Met deze service kunnen we de toestemming van websitegebruikers voor gegevensverwerking verkrijgen en beheren.

Borlabs Cookie gebruikt cookies om gegevens te verzamelen die worden gegenereerd door eindgebruikers die onze website gebruiken. Wanneer een eindgebruiker toestemming geeft, worden onder andere de volgende gegevens automatisch geregistreerd:

 • Levensduur cookie,
 • Versie voor cookies,
 • Domein en pad van de WordPress pagina,
 • Selectie in de cookiebanner,
 • UID (een willekeurig gegenereerde ID),

De toestemmingsstatus wordt ook opgeslagen in de browser van de eindgebruiker, zodat de website de toestemming van de eindgebruiker automatisch kan lezen en volgen in alle volgende pagina-aanvragen en toekomstige sessies van eindgebruikers gedurende maximaal 12 maanden. De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van toestemming) worden drie jaar bewaard. De bewaartermijn komt overeen met de reguliere verjaringstermijn volgens artikel 195 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Daarna worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.

De functionaliteit van de website wordt niet gegarandeerd zonder de beschreven verwerking. De gebruiker heeft geen recht om bezwaar te maken zolang er een wettelijke verplichting bestaat om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor bepaalde gegevensverwerkingen, Art. 7 lid 1, 6 lid 1 zin 1 lit. c) GDPR.

De verzamelde gegevens worden niet aan Borlabs GmbH doorgegeven en Borlabs GmbH heeft er ook geen toegang toe.

Meer informatie is te vinden op: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/.

7. inhoud van onze website

7.1 Bewegende beelden (360° panorama)

Het aanbod op deze website maakt gebruik van de diensten van mp moving-pictures gmbh (Am Flughafen 12A, D-87766 Memmingerberg).

Deze service stelt ons in staat om je panoramische beelden te presenteren op onze website.

Via de volgende link https://www.moving-pictures.de/kontakt/datenschutz.html kunt u gedetailleerde informatie krijgen over de gegevensverwerking door mp moving-pictures.

7.2 feratel media technologies AG (webcam)

Het aanbod op deze website maakt gebruik van de diensten van feratel media technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck).

Met deze service kunnen we je een webcamweergave op onze website laten zien.

Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking bij feratel vindt u via de volgende link https://www.feratel.com/datenschutz.html.

8 Onze activiteiten in sociale netwerken

Om ook op sociale netwerken met je te kunnen communiceren en je te informeren over onze diensten, zijn we daar vertegenwoordigd met onze eigen pagina's. Als u een van onze sociale mediapagina's bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het betreffende sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten die hierdoor in gang worden gezet, in de zin van art. 26 GDPR.

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maar gebruiken deze alleen in het kader van de mogelijkheden die ons door de respectieve aanbieders worden geboden.

Als voorzorgsmaatregel willen wij u er daarom op wijzen dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Het gebruik kan daarom voor u risico's voor de gegevensbescherming met zich meebrengen, omdat het moeilijker kan zijn om uw rechten te waarborgen, bijv. op informatie, verwijdering, bezwaar, enz. en de verwerking in sociale netwerken vaak direct voor reclamedoeleinden wordt uitgevoerd of om het gebruikersgedrag door de aanbieders te analyseren zonder dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen. Als gebruikersprofielen worden aangemaakt door de aanbieder, worden vaak cookies gebruikt of wordt het gebruikersgedrag toegewezen aan uw eigen profiel als lid van het sociale netwerk.

De beschreven verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR op basis van ons legitieme belang en het legitieme belang van de betreffende aanbieder om tijdig met u te kunnen communiceren of u te informeren over onze diensten. Als u als gebruiker toestemming moet geven voor gegevensverwerking bij de respectieve aanbieders, verwijst de rechtsgrondslag naar Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR in combinatie met Art. 7 GDPR. Art. 7 GDPR.

Aangezien wij geen toegang hebben tot de databases van de aanbieders, willen wij u erop wijzen dat u uw rechten (bijv. op informatie, correctie, verwijdering, etc.) het beste rechtstreeks bij de betreffende aanbieder kunt doen gelden. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u hieronder bij de betreffende aanbieder van sociale netwerken die wij gebruiken:

8.1 Facebook

(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid (gegevensbeleid): https://www.facebook.com/about/privacy

8.2 Instagram

(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking in Duitsland:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid (gegevensbeleid): https://instagram.com/legal/privacy/

8.3 YouTube

(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

9. plug-ins voor sociale media

9.1 Facebook-plugin

We hebben onderdelen van het bedrijf Facebook geïntegreerd op deze website. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Meta Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept die door ons wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de desbetreffende Facebook-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt.

Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt telkens wanneer u onze website bezoekt en voor de volledige duur van uw bezoek aan onze website. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account toegewezen. Als u op een van de Facebook-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als u een reactie achterlaat, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat u onze website hebt bezocht als u bent aangemeld bij Facebook op het moment dat u onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of u op de Facebook-component hebt geklikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt via de social media buttons met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het geeft ook uitleg over de instellingsmogelijkheden die Facebook biedt om de privacy te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar waarmee u het verzenden van gegevens naar Facebook kunt onderdrukken. U kunt dergelijke toepassingen gebruiken om het verzenden van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

9.2 Instagram-plugin

We hebben onderdelen van de Instagram-dienst op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden aangemerkt als een audiovisueel platform en stelt gebruikers in staat om foto's en video's te delen en dergelijke gegevens ook te verspreiden op andere sociale netwerken.

De uitvoerende onderneming van de Instagram-diensten is Meta Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS.

Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website bezoekt die door ons wordt beheerd en waarop een Instagram-onderdeel (Instagram-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch door het desbetreffende Instagram-onderdeel gevraagd om een weergave van het desbetreffende Instagram-onderdeel te downloaden. In het kader van dit technische proces ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt.

Als u tegelijkertijd op Instagram bent ingelogd, herkent Instagram bij elke toegang tot onze website en voor de gehele duur van uw bezoek aan onze website welke specifieke subpagina u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan uw Instagram-account. Als u op een van de Instagram-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die daarmee worden verzonden, toegewezen aan uw persoonlijke Instagram-gebruikersaccount en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat u onze website hebt bezocht als u bent ingelogd op Instagram op het moment dat u onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of u op de Instagram-component hebt geklikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie op deze manier aan Instagram wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw Instagram-account voordat u onze website bezoekt.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt via de social media buttons met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

9.3 YouTube-plugin

We hebben YouTube-componenten geïntegreerd in deze website. YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Via YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, waardoor zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, toegankelijk zijn via het internetportaal.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept, die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de desbetreffende YouTube-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt.

Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt wanneer je een subpagina opent die een YouTube-plugin bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan jouw YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat je onze website hebt bezocht als je bent ingelogd op YouTube op het moment dat je onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of je op een YouTube-video klikt of niet. Als je niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kun je dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account voordat je onze website bezoekt.

Het gebruik van YouTube is in het belang van handig en gemakkelijk gebruik van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt via de social media buttons met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

De gegevensbeschermingsbepalingen gepubliceerd door YouTube, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

10. webanalyse

10.1 Google Analytics 4 (GA4)

Op onze websites gebruiken we Google Analytics 4 (GA4), een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie "Cookies") gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot

 • kortstondige registratie van het IP-adres zonder permanente opslag
 • Locatiegegevens
 • Browser type/versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina)
 • Tijd van de serveraanvraag

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door Google worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze website. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijke toestemming is gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

De standaardperiode voor het opslaan van gegevens door Google is 14 maanden. In alle andere gevallen worden de persoonlijke gegevens bewaard zolang als nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om aan het doel te voldoen.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van GA4 is te vinden op: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de.

10.2 Google Analytics 4 (GA4) - Aanvullende informatie over toestemmingsmodus, eenvoudige implementatie

Volgens de wet op de digitale markten is Google verplicht om toestemming van de gebruiker te vragen voordat hij gebruikersgegevens verwerkt voor gepersonaliseerde advertenties. Google voldoet aan deze verplichting met de "toestemmingsmodus". Gebruikers zijn verplicht om deze te implementeren en zo aan te tonen dat ze toestemming hebben verkregen van websitebezoekers.

Google biedt twee implementatiemodi, de eenvoudige en de geavanceerde implementatie.

We gebruiken de eenvoudige implementatiemethode van de toestemmingsmodus van Google. Alleen als u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics (zie hierboven) wordt een verbinding met Google tot stand gebracht, een Google-code uitgevoerd en de hierboven beschreven verwerking uitgevoerd. Als u toestemming weigert, ontvangt Google alleen informatie dat er geen toestemming is gegeven. De Google-code wordt niet uitgevoerd en er worden geen Google Analytics-cookies geplaatst.

11. plugins en andere services

11.1 Google Maps

We gebruiken Google Maps (API) op onze website. De exploitatiemaatschappij van Google Maps is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google-bedrijvengroep met het hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie te visualiseren. Door deze service te gebruiken, kunt u bijvoorbeeld onze locatie bekijken en het voor u gemakkelijker maken om ons te vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar servers van Google in de VS en daar opgeslagen zodra u die subpagina's opent waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, op voorwaarde dat u hiervoor toestemming hebt gegeven in de zin van art. 6 lid 1 letter a) GDPR. Daarnaast laadt Google Maps Google Web Fonts en Google Foto's, evenals Google statistieken. De aanbieder van deze diensten is ook Google Ireland Limited. Wanneer u een pagina opent waarin Google Maps is geïntegreerd, laadt uw browser de webfonts en foto's die nodig zijn om Google Maps weer te geven in de cache van uw browser. De browser die u gebruikt, maakt hiervoor ook verbinding met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u zich afmelden bij uw Google-gebruikersaccount. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in verband met het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

Je kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

U kunt de gegevensbeschermingsbepalingen van Google Maps bekijken op ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11.2 Google Foto's

We gebruiken de service Google Photos van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, om afbeeldingen op te slaan die op onze website zijn ingesloten.

Embedden is de integratie van specifieke inhoud van derden (tekst, video of beeldgegevens) die door een andere website (Google Foto's) wordt geleverd en vervolgens op uw eigen website (onze website) verschijnt. Voor embedden wordt een embedcode gebruikt. Als we een insluitcode hebben geïntegreerd, wordt de externe inhoud van Google Foto's standaard onmiddellijk weergegeven zodra een van onze webpagina's wordt bezocht.

Uw IP-adres wordt doorgegeven aan Google Foto's via de technische implementatie van de insluitcode waarmee afbeeldingen van Google Foto's kunnen worden weergegeven. Google Photos registreert ook onze website, het type browser dat u gebruikt, de browsertaal, het tijdstip en de duur van toegang. Daarnaast kan Google Foto's informatie verzamelen over welke van onze subpagina's u hebt bezocht en op welke koppelingen u hebt geklikt, evenals andere interacties die u hebt uitgevoerd tijdens uw bezoek aan onze site. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd door Google Photos.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

U kunt het privacybeleid van Google bekijken op: https://www.google.com/policies/privacy/.

11.3 Google Tag Manager

We gebruiken de service Google Tag Manager op deze website. De uitvoerende onderneming van Google Tag Manager is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google-bedrijvengroep met het hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze tool kunnen "website tags" (trefwoorden die in HTML-elementen zijn geïntegreerd) worden geïmplementeerd en beheerd via een interface. Door Google Tag Manager te gebruiken, kunnen we automatisch bijhouden op welke knop, link of gepersonaliseerde afbeelding u actief hebt geklikt en kunnen we vervolgens registreren welke inhoud op onze website u in het bijzonder interesseert.

De tool activeert ook andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u op domein- of cookieniveau hebt gedeactiveerd, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

Meer informatie over Google Tag Manager en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

11.4 Google WebFonts

Onze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Google WebFonts worden geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited is onderdeel van de Google bedrijvengroep met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

Meer informatie over Google WebFonts en het privacybeleid van Google vindt u op: https://developers.google.com/fonts/faq ; https://www.google.com/policies/privacy/.

11.5 YouTube (video's)

We hebben YouTube-componenten geïntegreerd in deze website. De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

YouTube is een videoportaal op het internet waarop videopubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Op YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd en daarom zijn zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, toegankelijk via het internetportaal. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept, die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de desbetreffende YouTube-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. De diensten Google WebFonts, Google Video en Google Photo kunnen ook worden gedownload van YouTube. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt.

Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt wanneer je een subpagina opent die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan je YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat je onze website hebt bezocht als je bent ingelogd op YouTube op het moment dat je onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of je op een YouTube-video klikt of niet. Als je niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kun je dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account voordat je onze website bezoekt.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

Je kunt het privacybeleid van YouTube bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11.6 YouTube-video's in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus (YouTube NoCookies)

Sommige subpagina's van onze website bevatten links of koppelingen naar YouTube-inhoud. In het algemeen zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. Als je echter een link naar YouTube volgt, willen we je erop wijzen dat YouTube de gegevens van zijn gebruikers (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres) in overeenstemming met zijn eigen richtlijnen voor gegevensgebruik opslaat en voor zakelijke doeleinden gebruikt.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

We sluiten ook video's opgeslagen op YouTube rechtstreeks in op sommige subpagina's van onze website. Met deze integratie wordt inhoud van de YouTube-website weergegeven in delen van een browservenster. Wanneer u een (sub)pagina van onze website oproept waarop YouTube-video's zijn geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen.

De integratie van YouTube-inhoud vindt alleen plaats in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Deze wordt door YouTube zelf aangeboden en zorgt ervoor dat YouTube in eerste instantie geen cookies op je apparaat opslaat. Wanneer de relevante pagina's worden opgeroepen, worden echter het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens doorgegeven en dus in het bijzonder welke van onze websites u hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet aan jou worden toegewezen, tenzij je je hebt aangemeld bij YouTube of een andere Google-service voordat je de pagina opriep of permanent bent aangemeld. Zodra je een ingesloten video begint af te spelen door erop te klikken, slaat YouTube via de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus alleen cookies op je apparaat op, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij je op dat moment bent aangemeld bij een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen met behulp van de juiste browserinstellingen en extensies.

Het aanvragen van de video betekent ook dat u toestemming geeft voor het plaatsen van de bijbehorende cookie (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR).

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden doorgegeven.

Je kunt het privacybeleid van YouTube bekijken op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11.7 Online voucherwinkel (SOFORT voucher systeem)

Deze website maakt gebruik van de service (SOFORT-vouchersysteem (FIRMEDIA GmbH & Co. KG, Zum Ritzhagen 5, D-34508 Willingen) voor het online bestellen van vouchers.

FIRMEDIA GmbH & Co. KG treedt voor ons op als verwerker en waarborgt de veiligheid van uw gegevens door passende en moderne technische en organisatorische maatregelen. FIRMEDIA GmbH & Co. KG, als onze partner, niet toegestaan om de verstrekte persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://www.sofort-gutschein.com/tools/datenschutz/0/2020. FIRMEDIA GmbH & Co. KG bewaart gebruikersgegevens niet langer dan wettelijk is voorgeschreven.

12. betalingsprovider

12.1 secupay AG

Op deze website heeft de controller de componenten secupay.incasso, vooruitbetaling en secupay.creditcard evenals SOFORT via secupay van secupay AG (hierna secupay genoemd), Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz, Duitsland geïntegreerd.

secupay is een betalingsinstelling in de zin van de Duitse wet op het toezicht op betalingsdiensten (ZAG) en is geregistreerd bij de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (registratienummer: 126737) en maakt cashloze betaling van producten en diensten op het internet mogelijk.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van secupay vindt u op: https://secupay.com/datenschutz

14 Het privacybeleid bijwerken en wijzigen

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status: juni 2024.

Het kan nodig zijn dit privacybeleid aan te passen als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten of door wijzigingen in wettelijke of officiële vereisten. U kunt het huidige privacybeleid op elk gewenst moment bekijken en afdrukken op de website onder "https://www.erlebnisbergkappe.de/kontakt-mehr/datenschutz/".

15. lijst van toezichthoudende autoriteiten

Je kunt een lijst van de toezichthoudende autoriteiten vinden op https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Dit privacybeleid is opgesteld door Great Oak Datenschutz GmbH & Co. KG met behulp van de software voor gegevensbescherming: GO DSM.

+49 2981 92 96 433
E-mail
Benadering